zieds1mazs2.gif (177 bytes) ROOTS=SAKNES zieds1mazs2.gif (177 bytes) Names zieds1mazs2.gif (177 bytes) Help

 

 

 

Calendars of Name (Angel) Days

In the book of Hebe Spaull one can read that in Latvia -

... not only is the birthday celebrated, but each child has a "Name Day" as well. Thus, every boy whose name is John celebrates his Name Day on June 24, and every girl whose name is Mary celebrates her Name Day on July 22. Thus everybody knows when your Name Day is, as they have only to look on a special calendar which gives the Name Days. All one's friends call to offer congratulations, and perhaps to give small presents, so that one generally has a big party on this day.


In this Page the word name means - first name.

I just wanted to add that no special calendars were ever needed to know the Name Days. Each calendar printed in Latvian had to have the names, otherwise it would be considered as completely useless and nobody would buy it. It seems that the tradition to celebrate the Name Days origins from the Christian religions that honors the Saints and has for them the special days of commemoration.

The Name Days were celebrated by Lutherans (Latvians and Germans), as well as by Catholics, but their name thesauruses were different. The Orthodox believers celebrated Angel's days that were practically the same as the Name Days because the name of the Guardian Angel or the Saint coincides with the name of a person and can be find in the calendar of the names.

In this Page two sets of the names are published that were used by Latvian Catholic and Latvian Orthodox communities. The source I found for the Orthodox names seems to be a fragment of the original Russian name thesaurus used by Orthodox believers of Russian ethnicity. The original Russian name thesaurus contains many names for a day - for some days even 40 names, and many names are repeated several times, because there were several saints of the same first name. The source for the Catholic names was printed in the time of the WW2 and may be contains some extra names of German origin. It contained additionally some information on those saints and their deeds whose names were included in the Catholic name thesaurus.

It should be clearly stated that most of the names of both thesauruses published here were never used in practice. They contain only proposals. The clergy of both confessions, however, insisted that the real names should be chosen from these thesauruses.

The names for Lutheran community can be found in analogous page.

The sources:
For the Catholic names:
Ausekļa Katoļu kalendars 1944. g. Dekāna A.Piebalga redakcijā un izdevumā.

For the Orthodox names:
Mahzibas grahmata preeksch Ihstenas tizibas beedreem. Isdota no pareistizigas Baltijas Brahļu beedribas, kas stahw Wiņas Keiseriskas Majestates Augstas Keisereenes pahrstahweschanā. Rīgā, 1900.

Please, take into account that the Angel days of orthodox are listed by the Julian calendar that was in force in the Russia Empire at the time of the publishing of the source.

 

January February March
April May June
July August September
October November December

 

January

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Odillo, Eufrozina Vasilijs
2. Makarijs
3. Genovefa, Florencijs Gordians, Malaķijus
4. Tits, Agejs, Akvilins, Eugenijs Epafrodits, Epenets, Flegonts, Gajus, Jazes, Jozes, Justs, Kleopas, Krescents, Krispus, Lins, Prokors, Rufs, Zilvans, Zimass, Tadejs, Teoktists, Cenass
5. Telesfors, Emilijana Feonas, Feopemts
6. Makra
7. Lūcijans, Fēliks
8. Maksimilijans, Severīns Emilians, Georgijs, Vasilisa
9. Bertolds, Vitālis, Jūlijans Polievkts, Vīlips
10. Agatons, Vilhelms, Nikanors, Marcijans Grigorijs, Pāvils
11. Salvijs, Honorāta Miķelis
12. Arkadijs, Eutropija Savva, Tatiana
13. Remigijs, Leontins Ermils, Stratoniks
14. Hilārijs, Fēliks Ādams, Barnaba, Agnija, Nina
15. Maurs, Pāvils Pāvils, Apolinarija
16. Marcels, Berards, Ticijans Pēteris
17. Antons, Leonilla Antonijs
18. Liberāta, Amonijs Atanass, Kirils
19. Kanuts, Marta Makarijs
20. Fabians, Sebestijans Evfimijs
21. Agnese, Augurijs, Publijs Kīrs, Maksims, Agnija
22. Anastasija, Vincents Anastass, Timoteus
23. Ildefons, Raimunds, Emerencijana Genadijs, Kliments
24. Timotejs, Bertrams Ksenija
25. Maksims Grigorijs
26. Polikarps, Paula Arkadijs, Ksenofonts, Maria
27. Angela
28. Kārlis, Valerijs, Flavijans
29. Francis, Konstancijs Ignatijs
30. Martina, Savina Jānis, Vasilijs
31. Ludvika Nikita, Trivena

February

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Ignats, Severs, Brigita Revokats, Trifons, Perpetuja
2. Kornelijs, Kandids
3. Blazijs, Ansgars, Celerina Sīmeans, Anna
4. Veronika, Andrejs Georgijs, Isidors
5. Agata Agafija
6. Doroteja (Dārta), Tits, Revokāta Doroteja, Favsta, Maria
7. Romualds, Auguls Lūkas, Parfenijs
8. Jānis, Fēliks Teodors, Cakarija
9. Apollonija, Kirils Nikifors
10. Scholastika, Amancijs Apolons, Karlampijs, Vladimirs, Pavla, Valentina
11. Lūcijs, Dimitrijs, Vsevolods, Teodora
12. Eulalija Meletijs, Maria
13. Benignijs, Jūlijans Martinians
14. Valentīns, Zenons Avksentijs
15. Faustīns, Jovita Onesims, Rufins
16. Jūlijana Pamfils
17. Flavijans Teodors
18. Konstancija, Simeons, Konrads Levs
19. Mansvets, Marcels Arķips
20. Nils, Leons Cadaks
21. Eleonora, Fēliks Evstafijs
22. Abilijs, Viktorina
23. Pēteris, Damijans Adelfijs, Aleksanders, Polikarps
24. Edilberts, Lūcijs Erasmus, Jānis
25. Matīss, Valburga, Cezars Tarasijs
26. Nestors, Viktors, Aleksandrs Porfirijs
27. Leanders, Abundijs, Gabriēls Prokopijs
28. Teofils, Romāns Marina
29. Serapions Kasijans

 

March

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Albīns, Suitberts, Abundancijs Antonina, Evdokia
2. Heraklijs, Januārija Arsenijs, Teodots
3. Kunigunde, Marcija Evtropijs, Kleoniks
4. Kazimirs, Lūcijs Gerasims, Evdokia
5. Adrijans, Euzebijs, Jānis Konons, Onisijs, Iraida
6. Fēlicita, Koleta Arkadijs
7. Toms, Teofils Evgenijs, Evrems, Evverijs
8. Beāta, Herenija, Poncijs Feofilakts, Teodorits
9. Franciska, Katrīna Ilijs, Iraklijs, Kapitons, Kesarijs, Klavdius, Sakerdons
10. Dionizijs, Atala Kodrats, Leonids
11. Kandids, Eulogijs, Konstantins Evfimijs, Sofronijs
12. Gregors, Mamilijans Feovans
13. Salamons, Kristīna, Makedonijs Kristina
14. Matilde Venedikts
15. Longīns, Matrona, Leokricija Agapis
16. Herberts, Tatjans, Kirjaks Savins
17. Patricijs (Patriks), Ģertrūda Aleksijs, Makarijs
18. Kirils, Narciss Kirils
19. Jāzeps Krisanps, Darija
20. Volframs, Eufemija, Anatolijs Klavdija
21. Benedikts Jēkabs
22. Oktavijans, Deogracijs
23. Turibijs, Viktorijans Nikons, Lidija
24. Gabriēls, Agapijs Artemijs
25. Irenijs Markus
26. Emanuēls, Kasijans Irinejs, Alla, Animaisa, Anna, Larisa
27. Lidija, Jānis Matrona
28. Guntrams, Jānis Ilarions, Stepiņš
29. Eustafijs, Viktorīns
30. Kvirīns, Reguls Joads, Evula
31. Kornelija, Amoss, Gvido Apolonijs, Ipatijs

 

April

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Hugo, Venancijs Ādams, Gerontijs, Maria
2. Teodozija, Francis Titus
3. Richards
4. Izidors, Ambrozijs Jāzeps, Platons
5. Irena, Vincents Nikita, Teoduls
6. Diogens Evtikijs
7. Hermanis Rufins
8. Dionizijs Asinkrits, Erms, Flegonts, Rufs
9. Valtrude Evpsikijs
10. Marcelīns Pomonijs, Terentijs
11. Leons Antips
12. Zenons, Jūlijs Īzaaks
13. Hermengilds, Agatonika Artemons
14. Justīns, Valerijans Mārtiņš
15. Anastazija, Krescens Aristarks, Pudas, Trofims, Veronika
16. Lamberts, Bernadete Agapija, Irina, Kionija, Lota
17. Anicets, Rūdolfs Zosims
18. Amidejs, Apollonijs Viktors
19. Hermogens
20. Agnese Stepiņš, Teodors
21. Anselms, Silvija Akutions, Januarijs
22. Leonids, Soters, Kajs Natanaels, Teodors
23. Georgijs (Juris) Georgijs, Aleksandra
24. Fidelis, Longins Savva, Valentins, Elizabete
25. Marks, Ermīns Markus
26. Klets, Marcelīna Vasilijs, Glafira (Klara)
27. Zita, Pēteris
28. Vitālis, Pāvils Dadus, Jasons, Maksims, Zosipaters
29. Roberts, Pēteris Memnons, Vsevolods
30. Marijans, Katrīna Donats, Jēkabs

 

May

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Filips, Jēkabs Jeremija, Pafnutijs
2. Atanazijs, Germans Espers
3. Juvenāls Mavra
4. Monika, Silvāns Antonia, Pelagia
5. Pijs, Teodors Irina
6. Benedikta, Lūcijs Ijabs
7. Stanislavs, Domicella Augustins (Augusts)
8. Viktors, Benedikts Arsenijs, Jānis, Emilija, Cecilija (Kikilija)
9. Beāts, Gregors Ezaja, Kristofors, Kristops, Nikolais
10. Antonīns, Izidors Aleksanders, Sīmanis, Konstancija, Paulina, Viktorina
11. Mamerts Kirils, Mefodijs, Mokijs
12. Filips, Germans Epifanijs, Germanis
13. Servācijs, Roberts Glikerija
14. Korona, Bonifacijs Isidors
15. Sofija Dimitrijs, Pakomijs
16. Ubalds Evrems, Teodors
17. Andreniks, Paschals Androniks, Junija
18. Ēriks Teodots, Julija, Klavdija, Tekusa
19. Celestīns, Pudencijana Kornilijs, Patrikijs
20. Bernardīns, Bazilla Aleksijs, Falalejs
21. Timotejs, Valents Adelfijs, Kasijans, Konstantiņš, Elena
22. Rita, Emīls
23. Lūcijs, Miķelis Miķelis
24. Joanna, Zuzanna Kristians, Nikita, Sofronijs
25. Aldelms, Gregors
26. Eleuterijs, Filips Alvejs, Karps
27. Beda Nils
28. Vilhelms Ignatijs, Nikita
29. Markvards Teodozija
30. Žanna, Fēliks Īzaaks, Isaakijs, Emilija
31. Anfela, Petronella Ermeijs, Ermijs

June

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Juvents, Simeons Dionisijs, Justins, Valerians, Karita, Viktorija, Cecilija (Kikilija)
2. Marcelīns, Erasms Nikifors
3. Klotilde, Paula Lukilians, Pavla
4. Saturnīna, Francisks Mitrofans
5. Bonifacijs, Valerija Apolons, Dorotejs, Igors, Jona, Teodors
6. Norberts, Klaudijs Zuzanna
7. Roberts Priskila
8. Medards Teodors
9. Fēlicijans, Pelagija Kirils, Maria
10. Margrieta, Asterijs Timoteus, Antonina
11. Barnaba, Fēliks Arkadijs, Barnaba, Bērtolmejs (Bērtuls)
12. Antonīna Onufrijs, Pēteris
13. Antonijs, Akvilīna Akilina, Anna, Antonina
14. Bazils, Rufins Eliza, Mefodijs
15. Vits, Modests Amos, Vīts, Leonida, Leonija
16. Beno
17. Gundolfs, Rainers Izmails, Manuels (Emanuels), Savels
18. Efrems, Marks, Marcelīns Leontijs
19. Gervazijs, Jūlijana Jūda
20. Silverijs, Florentīna Emilijs, Innass, Rimmass
21. Aloizijs, Albans Julians, Julijs, Julius
22. Paulins Evsevijs, Zimass
23. Edeltrūde, Agripīna Agripina
24. Jānis Jānis
25. Emma, Vilhelms Pēteris, Fevronija
26. Vigilijs, Jānis, Pāvils Dāvids
27. Ladislavs, Anicets Samsons, Joanna
28. Irenejs, Benignijs Kīrs
29. Pēteris, Pāvils (Pauls) Pāvils, Pēteris, Konkordia
30. Emīlija, Lūcīna Sīmanis

 

July

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Teodoriks Kozma
2. Oto Amida
3. Hiacints, Leons Vīlips
4. Elizabete, Teodors Andrejs, Marta
5. Filomena, Antonijs Atanass, Sergijs, Anna
6. Goars, Romuls Rufins, Rufs, Sisojs, Lukija
7. Kirils, Metodijs Akakijs, Ermanis, Toms, Marina
8. Elizabete Ostrats, Prokopijs, Cecilija (Kikilija)
9. Leonora Pankratijs, Agneze
10. Rufīna Apolonijs, Zilvans, Virilads, Veronia
11. Olga, Pijs Elena, Evfimija, Olga
12. Jānis, Paulīns Ilarijs, Maria, Veronika
13. Eugenijs, Anaklets Gabriels, Stepiņš
14. Bonaventūra, Justs Akils
15. Indriķis (Heinrichs), Fēliks Kiriks, Vladimirs, Julita
16. Reinelda, Skapulāra Afinogens, Tīkons, Aleftina, Julija
17. Aleksis, Donāta Margarita, Veronika
18. Kamils, Arnolds Jakinfs
19. Vicents, Rufīna Makrina
20. Hieronims, Vulmārs Ārons, Elija, Apolinarija
21. Dāniēls, Arbogasts, Prakseda Ecekiels
22. Marija Magdalena Foka, Maria
23. Apolinārs, Liborijs Teovils, Trofims
24. Kristīne, Niceta Boris, Glebs, Kristina
25. Jēkabs, Kristaps Apolons, Makarijs, Anna, Olimpiada
26. Anna Ermolajs, Paraskeva
27. Natālija, Pantaleons Nikolais, Panteleimons
28. Viktors, Eustatijs Nikanors, Parmens, Prokors, Timons
29. Marta, Olavs, Beatrīse Seravima
30. Julita, Abdons, Senens Krescents, Prokuls, Sīlas, Valentins, Vladislavs, Angelina
31. Ignacijs Evdokims

 

August

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Pēteris, Karita Eleazars, Vasilijs, Solomonia
2. Alfons Gamaliels, Nikademus, Stepiņš
3. Nikodems, Stefans Antonijs, Dalmats, Isaakijs
4. Dominiks Maksimilians
5. Vijators, Kasijans Evsignijs, Nona
6. Siksts
7. Donāts, Kajetans Ors
8. Largs, Severs Emilians
9. Romāns, Jānis Mateus (Matīss), Maria
10. Labrencis Lavrentijs, Labrencis
11. Zuzanna, Digna Evpls, Klavdius, Kupius
12. Klāra, Hilarija Anikita, Fotijs
13. Hipolits, Vigberts Irinejs, Maksims, Konkordia
14. Euzebijs Mikus
15. Arnulfs
16. Joachims Diomids
17. Hiacints, Jūlijans Dometijs, Mirons
18. Helēna, Agapits Flors, Georgijs, Laurs
19. Sēbalds, Jānis Andrejs
20. Bernards Samuels
21. Joanna, Fidelis Maksimilians, Tadejs, Vasa
22. Simforijans, Hipolits Prikips
23. Filips, Flavijans Lups
24. Bērtulis
25. Ludvigs, Patricija Titus
26. Zefirins, Raimunds Adrians, Natalia
27. Cezārijs, Jāzeps Emilijs, Feraponts, Liverius, Pimens
28. Augustīns, Januārijs Mozus, Anna
29. Sabīna, Vitālis Jānis
30. Roze, Gaudencija Aleksanders
31. Aristīds, Raimunds Genadijs

 

September

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Egidijs, Verena Ermogens, Jozuus, Marta
2. Kalista, Stefans Mamants
3. Bronislava, Serapija Anfims, Indus, Teoktists, Domna, Vasilisa
4. Rozālija, Silvans Mozus, Rufins, Ermionija
5. Justinijans Cakarija, Elizabete, Rajisa
6. Eugenijs Miķelis
7. Regīna Sofonts
8. Hadrijans
9. Gorgonijs, Tiburcijs Jāzeps, Joakims
10. Pulcherija, Nikolajs Lucius, Minodora, Mitrodora, Nimfodora
11. Prots, Hiacints Teodora
12. Marija
13. Ligorijs Karniels
14. Kornelijs Avtonoms
15. Melitīna Nikita
16. Edīte Evfimija, Lubov, Ludmila, Melitina
17. Kolumbija Nadežda, Sofija
18. Jāzeps, Sofija Evmenijs, Kastors, Irina
19. Janvārijs Dorimedonts, Trofims
20. Eustachijs, Kandida Evstafijs, Miķelis, Teodors
21. Matejs Dimitrijs, Kodrats
22. Mauricijs, Emerita Foka, Jona, Teodors
23. Tekla Iraida
24. Gerards, Geremars Nikandrs, Vladislavs, Tekla
25. Aurelija, Kleofs Sergijs
26. Kiprijans, Justīna Jānis
27. Kosma, Damijans Kalistrats, Savatijs
28. Venceslavs, Silvins Adelfijs, Bāruks, Karitons
29. Miķelis Kiriaks
30. Hieronims, Honorijs Grigorijs, Miķelis, Antonia

 

October

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Remigijs, Bavo Romans, Savva
2. Leodegars Kiprians, Justina (Juste)
3. Terēzija, Evalds
4. Francisks, Aurea Jerobejis, Verenika
5. Placids, Flavijana Aleksijs, Joels, Pēteris, Karitina
6. Brūno, Emīls Toms
7. Sergejs Sergijs, Vakus
8. Brigita, Reparāta Pelagia
9. Dionizijs, Androniks Ābraams, Androniks, Lats, Afanasija
10. Gereons, Francisks Evlampijs, Orests
11. Sinaida, Placida Feovans, Vīlips, Zinaida
12. Valfrīds, Serafims Maksimilians
13. Eduards, Florentīns Benjamins, Karps, Papilas
14. Kalists, Fortunāta Gervazijs, Kelsijs, Nazarias, Protasijs
15. Severs, Terēzija Evfimijs
16. Hedviga, Gallus Logins
17. Margarita, Marija Ozeja, Agneze
18. Lūka Lūkas
19. Pēteris Joels, Kleopatra
20. Jānis, Aurelijs Artemijs
21. Urzula, Hilarijons Ilarions, Zina
22. Kordula, Verakundijs Aleksanders, Averkijs, Iraklijs, Konstantiņš, Maksimilians, Elizabete
23. Severīns, Benedikts Jēkabs
24. Rafaēls Arevs, Viktorija
25. Krizants, Krispins Martirijs
26. Evarists, Rogacijans Dimitrijs
27. Sabīna Nestors
28. Sīmanis, Jūda Terentijs, Neonila
29. Narciss, Euzebija Markians, Anastasija, Maria, Teonila
30. Klaudijs, Gerards Justs, Zinovijs, Zinovija
31. Vofgangs Amplijs, Apelus, Epimaks, Nikademus, Staķijs, Urbans

 

November

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Kirenija Damians, Kesarijs, Kozma
2. Justs Akindins, Anempodists, Pigasijs
3. Huberts, Silvija Aivals, Akepsims, Jāzeps
4. Emeriks, Kārlis Joanikijis, Nikandrs
5. Cakarijs Filologs, Galaktions, Patrobs
6. Leonards Pāvils, Aleksandra, Klavdija, Tekusa
7. Florencijs Lācarus, Valerijs
8. Villehards Miķelis
9. Teodors Onezifors, Porfirijs, Matrona
10. Nimfa, Leons Erasts, Erodions, Kvartus, Olimps, Rodions, Evlampija
11. Mārtiņš, Valentīns Mins, Teodors, Vikentijs, Viktors, Stepanida
12. Emilijans, Mārtiņš Nils
13. Didaks, Arkadijs Germanis, Jānis
14. Jozefata, Klementins Justinians, Vīlips, Apolonija
15. Alberts Gurijs, Samons
16. Ģertrūde, Edmunds Augustins (Augusts), Mateus (Matīss)
17. Gregors Nikons
18. Odo, Maksims Bogdans, Platons, Romans, Caķeis
19. Elizabete Obadija, Varlaams
20. Adventors, Fēliks Grigorijs, Prokls
21. Kolumbans
22. Cecīlija Miķelis, Valerians, Vilemons, Cecilija (Kikilija)
23. Klements, Fēlicita Amfilokijs, Mitrofans
24. Krisogons, Jānis Merkurijs, Pēteris, Augusta, Ekaterina
25. Katrīna, Erasms Kliments
26. Konrads, Silvestrs Alipijs
27. Virgilijs, Valerijāns Jēkabs, Paladijs, Vsevolods
28. Mansvets Irinarks, Vilis
29. Ilumināta, Filomens, Saturnins Filumens
30. Andrejs Andrejs

 

December

1944 Catholics 1900 Orthodox
1. Elegijs Nakums
2. Paulīna, Blanka, Bibijana Abakuks
3. Francisks Sofonijs, Cevanija
4. Barbara Seravims, Varvara (Barbara)
5. Krispina, Saba Filarets, Savva, Zimass
6. Nikolajs Amvrosijs, Nikolais
7. Ambrozijs Nils
8. Romarichs Potapijs
9. Leokadija, Valerija
10. Meinards, Sindolfs Ermogens, Evgravs, Mins, Angelina
11. Damazs, Daniēls
12. Merkurija, Justīns Spiridons
13. Lūcija Evgenijs, Evstratijs, Lukija
14. Agnelijs, Vijators Apolonijs, Arians, Levkijs, Vilemons
15. Kristijana, Faustins Elevverijs, Pēteris
16. Albīna, Euzebijs Agajus, Feofanija
17. Olimpija Ananija, Azarija, Danijels, Misaels
18. Gracijans Sevastians
19. Fausta Aglaida
20. Zenons Ignatijs
21. Toms Julianija
22. Flavijans
23. Viktorija
24. Ādams, Ieva Evgenia
25. Anastasija
26. Stefans Evarests (Eversts)
27. Jānis, Edburga Stepiņš, Teodors
28. Kastors Indus, Margarita, Teovila
29. Dāvīds, Toms Markels, Anastasija
30. Rainers Zotiks, Anisija
31. Silvestrs Albine, Melania

 

Introduction © Bruno Martuzāns. 1995-2002